Aktualności


Susza rolnicza na terenie Gminy Oporów

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie Gminy Oporów.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.   1350), które zmieniły procedurę szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy, informujemy, że zmiana ww. Rozporządzenia daje rolnikom możliwość zawnioskowania do komisji gminnych o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym, tym niemniej nie zwalnia to rolnika z konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienie stosownego formularza  (https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign), jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat ( w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30 %).

Raport sporządzony przez komisję gminną  nie będzie wystarczający do sporządzenia protokołu lub kalkulacji, służył będzie jedynie do weryfikacji strat suszowych poniesionych w gospodarstwie i ewentualnej korekty procentu strat. Raport komisji będzie wprowadzany do specjalnie utworzonej aplikacji dla gminnych komisji, której uruchomienie będzie realizowało MRiRW.

Pomimo braku stosownej aplikacji gminna komisja w Oporowie rozpoczyna szacowanie start w gospodarstwach ze względu na konieczność dokonania zbiorów upraw. Jednak szacunek na polu jest nie możliwy  po uprzątnięciu uprawy dotkniętej klęską suszy.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani oszacowaniem klęski suszy w uprawach przez gminną komisję powinni złożyć pilnie wnioski w Urzędzie Gminy w Oporowie (pok.nr. 3).

Nadal obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego     dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanego przez IUNG-PIB Puławy.

 

Aby gminna komisja mogła przystąpić do szacunku strat w gospodarstwie, rolnik winien wypełnić:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (modyfikacji powinien ulec jedynie pkt 1. Wniosku poprzez wykreślenie w przyczynie strat sformułowania „suszę w środkach trwałych” i pozostawienie jedynie zapisu „suszę”,
  2. Jako załącznik do wniosku rolnik powinien wypełnić Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (powierzchnia z dwoma miejscami po przecinku zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku).
  3. Zapoznać się i podpisać Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
  4. Załączyć wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2023r. (bez załączników graficznych).

 

Na podstawie ww. dokumentów gminna komisja będzie mogła przeprowadzić lustrację w terenie, a następnie wprowadzić dane do Raportu w aplikacji dedykowanej dla komisji gminnych.

Załączniki: