Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Oporów:

Paweł Łuczak

email: iod@oporow.pl

Klauzula informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy Oporów
dotycząca ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Oporów reprezentowany przez Wójta Gminy Oporów z siedzibą w Oporowie, Oporów 25, 99-322 Oporów;

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: e-mail: iod@oporow.pl .
Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:
99-322 Oporów, Oporów 25

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a/b/c/d/e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców jeżeli wynika to z przepisów prawa bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim
umowy powierzenia danych.

4. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów określonych w przepisach prawa w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W tym zakresie osoba ta może zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych

7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.;

Ważne informacje:

– Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

– Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

– Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie i nazwiska