Gmina Oporów jest gminą wiejską, położoną w powiecie kutnowskim, województwie łódzkim. Gmina leży w odległości ca 10 km od Miasta Kutna i  60 km od głównego ośrodka wojewódzkiego – miasta Łodzi oraz w odległości ca 120 km od Warszawy.

Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 24 sołectwa i 40 miejscowości. Gminę zamieszkuje 2 643 mieszkańców (dane z ewidencji ludności, stan na dzień 31.12.2017)

Siedziba gminy – Oporów – historycznie związany z Ziemią Łęczycką, wzmiankowany w źródłach historycznych od XIV w., był siedzibą rodu Oporowskich, herbu Sulima. Przed 1424 r. uzyskał prawa miejskie, które utracił w końcu XVIII w.

Gmina Oporów słynie z Muzeum-Zamku, jednego z najlepiej zachowanych zamków gotyckich w Polsce.

 

Całkowita powierzchnia gminy (stan na 01.01.2017 r.)wynosi 6 776 ha, w tym:
a) powierzchnia użytków rolnych ogółem –6 166 ha w tym:
-grunty orne –5 651 ha,
-sady –64 ha,
-łąki – 144 ha,
-pastwiska – 65 ha,
b)grunty leśne–381 ha,
c) grunty zabudowane i zurbanizowane – 199 ha
d) grunty pod wodami – 13 ha.