Aktualności


Programu współpracy Gminy Oporów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Data:
Kategoria: Bez kategorii

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY OPORÓW

       Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/40/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 26 października 2011 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r., poz. 202)

Wójt Gminy Oporów ogłasza

Konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Oporów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

I. Przedmiot i termin konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Oporów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

2.Termin konsultacji ustala się od dnia 10 listopada 2023 r. do dnia 23 listopada 2023 r.

II. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

III.  Forma konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2023 Wójta Gminy Oporów z dnia 09  listopada 2023 r. który można pobrać ze strony internetowej Gminy Oporów (www.oporow.pl) oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej bip.oporow.pl/– zakładka: Konsultacje społeczne oraz osobiście w Urzędzie Gminy Oporów, Sekretariat – pokój nr 9.

2. Formularz konsultacyjny wraz z ewentualnymi uwagami można złożyć osobiście – w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, Sekretariat, pokój Nr 9, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie podpisanego formularza wraz z ewentualnymi uwagami na adres e-mail: gmina@oporow.pl.

IV. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

V. Postanowienia końcowe

1.Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w Zarządzeniu Nr 85/2023 Wójta Gminy Oporów z dnia 09 listopada 2023 r.

2.Nieprzedłożenie stanowisk we wskazanych wyżej terminach oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.

 

Wójt Gminy Oporów

Robert Pawlikowski

 

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych
  2. Ogłoszenie
  3. Formularz konsultacji
  4. Wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Oporów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024