Aktualności


Informacja o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data:
Kategoria: Bez kategorii

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie przystąpił do realizacji zadania pn:
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, który  finansowany jest ze środków Program jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
wartość dofinansowania – 39 144,00 zł
całkowita wartość zadania – 39 144,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba uczestników Programu to 1 osoba całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, oraz 1 osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:
– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
– zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
– wykonywaniu czynności dnia codziennego .

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

– poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
– ograniczanie skutków niepełnosprawności,
– stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie będzie realizował Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 od marca 2023 r. do grudnia 2023r.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością  jest całkowicie nieodpłatny.

Termin dokonywania zgłoszeń w ramach naboru:  do 31 marca 2023r. Dokumenty należy złożyć w następujący sposób: w siedzibie GOPS w Oporowie
można również wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie Oporów 25, 99-322 Oporów

Wszelkie Informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oporowie, Tel : 24 383-11-53

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.