WYKAZ KOMISJI RADY GMINY – KADENCJA 2018-2023

KOMISJA REWIZYJNA
Kawczyński MichałPrzewodniczący Komisji
Matusiak-Wiwała AgnieszkaSekretarz Komisji
Traczyk  JózefCzłonek
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Pruszkowska Ewa AnnaPrzewodniczący Komisji
Bisiorek MirosławSekretarz Komisji
Laska Bogumiła  JaninaCzłonek
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kiełbasa WłodzimierzPrzewodniczący Komisji
Stasiak PawełSekretarz Komisji
Trybulski AndrzejCzłonek
Wiśniewski DanielCzłonek
Workowska AnitaCzłonek
KOMISJA ROLNA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
MACIEJEWSKI JulianPrzewodniczący Komisji
SZCZEPANIAK AndrzejSekretarz Komisji
TARCZYŃSKI MariuszCzłonek

 

WYKAZ KOMISJI RADY GMINY – KADENCJA 2014-2018

Rada ze swojego grona powołuje następujące komisje stałe do określonych zadań:

1) Komisja Rewizyjna

2) Komisja Gospodarcza

3) Komisja Budżetu, Finansów i Oświaty

Wyboru składu osobowego poszczególnych komisji dokonuje rada w głosowaniu jawnym na podstawie indywidualnych deklaracji radnych do pracy w komisji.

Komisje rady podlegają wyłącznie radzie gminy, w całym zakresie swojej działalności, przedkładając jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez powołanych członków komisji na ich pierwszych posiedzeniach. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez radę, wójta, inne komisje oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
  • kontrola jednostek organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych gminy w zakresie kompetencji danej komisji.

Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Rada może zlecić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

KOMISJA REWIZYJNA
Kawczyński MichałPrzewodniczący Komisji
Pruszkowska EwaSekretarz Komisji
Kowalski GrzegorzCzłonek
Wiśniewski DanielCzłonek
KOMISJA GOSPODARCZA
Bisiorek Mirosław Przewodniczący Komisji
Markus ElżbietaSekretarz Komisji
Maciejewski JulianCzłonek
Szafran PawełCzłonek
KOMISJA BUDŻETU FINANSÓW I OŚWIATY
Matusiak-Wiwała AgnieszkaPrzewodniczący Komisji
Szwejda DanielSekretarz Komisji
Kiełbasa WłodzimierzCzłonek
Szczepaniak TomaszCzłonek
Workowska AnitaCzłonek