Aktualności


Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Oporów

Data:
Kategoria: Prawo

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2017r /środa/ o godz. 14.00 w Szkole  Podstawowej  w  Oporowie  odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Oporów.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Oporów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonywania zmian w budżecie oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/112/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV, XXXVI, XXXVII Sesji Rady Gminy Oporów.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.