EKOLOGICZNE WĘDRÓWKI UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE- PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Gmina Oporów zrealizowała zadanie pn. „Ekologiczne wędrówki uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Oporowie- program edukacji ekologicznej” dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania 16 493,53 zł . Kwota dofinansowania wynosi 14 015,11 zł.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody dla uczestników konkursów, zorganizowano spotkania, warsztaty oraz wycieczki m.in. na plantację wikliny w Rogowie, do Lasu Łagiewnickiego, ogrodu botanicznego i zoo w Łodzi, na baseny termalne w Uniejowie, oczyszczalni ścieków w Kutnie, cukrowni w Dobrzelinie.  Celem projektu była realizacja zadań, które rozwiną świadomość ekologiczną uczniów klas młodszych, pozwolą poznać bliskie i dalsze środowisko przyrodnicze, rożne ekosystemy oraz ich funkcje.

  https://www.zainwestujwekologie.pl


DOTACJA DLA SOŁECTW

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Wojewódzkiego Łódzkiego

W dniu 30 maja 2017 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Z Gminy Oporów dotację celową otrzymało:

1.    1) sołectwo Oporów, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: „Miejsce dla małego i dużego ”. Celem projektu jest stworzenie miejsca dla dzieci i dorosłych tj. placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla aktywnych mieszkańców miejscowości Oporów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców, a także przyczyni się do integracji środowiska lokalnego.

2.    Łączny koszt projektu: 10 100,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 5 000,00 zł, stanowiąca 49,50 % wartości projektu.

2) sołectwo Kurów-Wieś, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „Świetlica w Kurowie miejscem naszej integracji”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy poprzez przeprowadzenia prac remontowych oraz zakup wyposażenia.  W konsekwencji realizacji projektu podniesie się standard świadczonych usług społecznych i kulturalnych poprzez stworzenie przyjaznego miejsca do kultywowania lokalnych tradycji (np. wspólne wykonywanie wieńca dożynkowego) oraz obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną oraz publiczną.

Łączny koszt projektu: 10.100,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 5 000,00 zł, stanowiąca 49,50 % wartości projektu.