DOPOSAŻENIE GABINETÓW LEKARSKICH

Dwie szkoły otrzymają nowe wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. A wszystko za sprawą programu, którego realizacją zajmuje się Gmina Oporów.
Zadanie nosi nazwę „Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Oporów”. Finansowane jest ono ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Dotacja na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej wynosi 13.138,00 zł. Gabinety będą wyposażone w takie sprzęty, które zoptymalizują warunki opieki zdrowotnej dla uczniów.  W ramach przyznanych środków zostaną wyposażone gabinety pielęgniarek w:
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oporowie
Szkole Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie 


DOTACJA DLA SOŁECTW

 

W dniu 30 maja 2017 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Z Gminy Oporów dotację celową otrzymało:

1) sołectwo Oporów, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.: „Miejsce dla małego i dużego ”. Celem projektu jest stworzenie miejsca dla dzieci i dorosłych tj. placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla aktywnych mieszkańców miejscowości Oporów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców, a także przyczyni się do integracji środowiska lokalnego.

Łączny koszt projektu: 10 100,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 5 000,00 zł, stanowiąca 49,50 % wartości projektu.

2) sołectwo Kurów-Wieś, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn. „Świetlica w Kurowie miejscem naszej integracji”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności świetlicy poprzez przeprowadzenia prac remontowych oraz zakup wyposażenia.  W konsekwencji realizacji projektu podniesie się standard świadczonych usług społecznych i kulturalnych poprzez stworzenie przyjaznego miejsca do kultywowania lokalnych tradycji (np. wspólne wykonywanie wieńca dożynkowego) oraz obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną oraz publiczną.

Łączny koszt projektu: 10.100,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 5 000,00 zł, stanowiąca 49,50 % wartości projektu.