Aktualności


Nabór kandydatów na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Data:
Kategoria: Prawo

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 

Wójt Gminy Oporów
Gminny Komisarz Spisowy 

 Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego, przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Oporów w okresie od 01 września do 30 listopada 2020 roku. 

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 roku do 08 lipca 2020 roku.  

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania: 
 1. być osobą pełnoletnią, 
 1. zamieszkiwać na terenie danej gminy, 
 1. posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
 1. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 
 1. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego: 
 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego; 
 1. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 

 

 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. 

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. 

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 1. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym. 

 

 1. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać: 
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1); 
 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej; 
 1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2); 
 1. Informację dotycząca RODO (zał. 3). 

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do  PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne –  nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Oporów. Adres do doręczeń: Urząd Gminy OporówOporów 25, 99-322 Oporów 

 

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Magdalena Leitgeber 24 383 11 67 i Barbara Saramonowicz tel. 24 383 11 54 

Załączniki:

– Załączniki 1 i 2, 

– Załącznik nr 3