KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

 1. matce;
 2. ojcu dziecka ( w przypadku: skrócenia okresu pobierania  świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę);
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 4. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 5. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

JAK DŁUGO PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienie jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

OD JAKIEGO DNIA PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

 1. porodu (w przypadku matki, ojca dziecka);
 2. objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia    (w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej);
 3. przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia    (w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko).

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO:

 1. świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie;
 2. w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy 1.000,00 zł a wysokością otrzymywanego zasiłku;
 3. kwota świadczenia rodzicielskiego jest dzielona, jeżeli przysługuje za niepełne miesiące.

OSOBIE UPRAWNIONEJ PRZYSŁUGUJE:

 1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NA DZIECI URODZONE PRZED 01 STYCZNIA 2016 R.

 1. od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, tj. do 31 marca 2016 r.
 2. natomiast, jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 marca 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesiąca,  w którym wpłynie.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny, rodzina zastepcza, osobie, która przysposobiła dziecko otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 3. jeden z rodziców dziecka, opiekun faktyczny, rodzina zastepczanie, osobie, która przysposobiła dziecko nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. rodzicom dziecka, opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastepczęj, osobie, która przysposobiła dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.