Dodatek mieszkaniowy

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:
– posiadać tytuł prawny do lokalu,
– posiadać dochód o wysokości określonej w ustawie,
– posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych ,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zamieszkaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów, pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy progów określonych w ustawie.

Dochód ten nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2O18 r. wynosi 1.029,80 zł
175% – 1.802,15 – gospodarstwo jednoosobowe
125% – 1.287,25 – gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:
– dodatków dla sierot zupełnych
– zasiłków pielęgnacyjnych
– okresowych zasiłków z pomocy społecznej
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
– dodatku mieszkaniowego

Uwaga!
W rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą jest dochodem.

Uwaga!
Dodatku nie przyznaje się, jeżeli jest niższy od 2% najniższej emerytury: 1.029,80 zł x 2%=20,60zł

POWIERZCHNIA MIESZKANIA
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tzw powierzchnię normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

– 35 m2 na 1 osobę
– 40 m2 na dwie osoby
– 45 m2 na 3 osoby
– 55 m2 na 4 osoby
– 65 m2 na pięć osób
– 70 m2 na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2.

Powierzchnię normatywną powiększy się o 15 m2 , jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (lub o 50% – jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%)

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oporowie lub pobrać ze strony internetowej. Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawy prawne

  • Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
  • Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  • Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 23 kwietnia 2018 r. poz.450).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,35 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.