Aktualności


Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Urząd Gminy Oporów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2022.poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2), 3a) i 3b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury VAT).

Zgodnie z  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż dwa razy do roku, z zastrzeżeniem iż:

„Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się powstałego osadnika w instalacji z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 24 miesiące”.”

„Osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane zgodnie z instrukcją ich eksploatacji.”.

Pracownicy Urzędu Gminy Oporów w trakcie cyklu kontrolnego przypadającego na rok 2023 i 2024 będą przeprowadzać kontrole realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m.in. posiadania stosownych umów, dowodów korzystania z usług na podstawie zawartej umowy.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są n/w przedsiębiorstwa:

 1. PreZero Servis Centrum Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

 

 1.   „ASAPOL” Sp. z o.o.

99-319 Dobrzelin, ul. Jabłonkowa 16

 

 1. „EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne

Barbara Zabłocka

99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 198

 

 1. EKO-TOM Tomasz Przybysz

99-322 Oporów, Świechów Parcel 22

 

 1. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski

99-300 Kutno, ul. Wodna 19

 

 1.   Przedsiębiorstwo Usługowe PRL-MAX

Paweł Lewandowski

99-300 Kutno, zam. Szewce Walentyna 23A

 

 1. WCTRON Sp. z o.o.
  Wyb. J.  Słowackiego 9
  50-406 Wrocław

 

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o
  Łukasińskiego 60
  99-320 Żychlin

 

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

 

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi:

 • 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.)
 • 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 2256 z późn. zm.)

Za uchylanie się od określonych obowiązków, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach określonych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

 

INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ SPOSOBU GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ SPOSOBIE POZBYWANIA SIĘ ICH Z NIERUCHOMOŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 14 KWIETNIA 2023 ROKU.

Do pobrania:

Informacja o kontroli szamb

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ SPOSOBU POZBYWANIA SIĘ ICH Z NIERUCHOMOŚCI – wersja pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ SPOSOBU POZBYWANIA SIĘ ICH Z NIERUCHOMOŚCI – wersja edytowalna