lodzkie.pl

Zakup okien, stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Mnichu-Ośrodku współfinansowany przez Województwo Łódzkie.

- Sołectwo Mnich-Ośrodek uzyskało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w Gminie w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

- W tym roku po raz pierwszy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Głównym celem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, wyłonionych w trybie konkursu, który ma na celu również rozpoznanie lokalnych potrzeb, a także integrację środowisk lokalnych. Samorząd województwa przeznaczył w tym roku na sołectwa 300 tysięcy zł. Kwota dotacji dla jednej miejscowości nie mogła być większa niż 5.000,00 zł. Na 282 złożone wnioski, dofinansowanie otrzymały 63 projekty, w tym projekt złożony przez Gminę Oporów na zadanie pn. „Okna na świat”. Zgodnie z wnioskiem, za kwotę 5.400,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3.950,00 zł zostaną zakupione okna, stoły oraz krzesła do świetlicy wiejskiej w Mnichu-Ośrodku.