Inwestycje

 

WFOSiGW

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZYCIE

- wartość ogólna zadania: 81.020,60 zł

- dofinansowanie w ramach dotacji ze środków WFOŚiGW: 58.968,00 zł

W ramach zadania zamontowano w kotłowni piec na pelet o mocy c.a. 100 kW , który pokryje w sezonie 80% zapotrzebowania na ciepło oraz wykonano niezbędne prace budowlane, instalacyjne i elektryczne. Obecnie głównym źródłem ciepła będzie biopaliwo (pelet) dzięki czemu zmniejszy się zanieczyszczanie powietrza (efekt ekologiczny) oraz obniżone zostaną koszty ogrzewania budynku (efekt ekonomiczny).

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Rekreacja nad wodą - budowa pomostu przy stawie wodnym w Oporowie oraz zakup trzech jednostek pływających.

Inwestycja zlokalizowana jest przy zbiorniku wodnym w Oporowie, który mieści w bliskim sąsiedztwie jednej z największych atrakcji turystycznych w powiecie kutnowskim. Przedsięwzięcie polega na budowie pomostu cumowniczego oraz zakupie trzech jednostek pływających tj.: trzech rowerów wodnych.

Koszty całkowite realizacji operacji: 27 342,50zł

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji:22 504,46zł

Wnioskowana kwota pomocy dla realizacji operacji 15 753,12zł

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W okresie lipiec-sierpień 2012 r. zbudowano 35 szt. naturalnych Przydomowych oczyszczalni ścieków – w Grotowicach, Jaworzynie, Jastrzębiej, Jurkowie Pierwszym, Kurowie Parcel, Kurowie Wieś, Mnichu Ośrodku, Oporowie, Poborzu, Samogoszczy, Skarżynku, Skórzewie, Stanisławowie, Szczycie, Wólce Lizigódź.

 

Obecnie trwa rozliczanie zadania. Koszt całkowity zadania ok. 312.000,00 zł, w tym udział mieszkańców w wysokości 96.400,00 zł. Zgodnie z podpisana umową złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na przekazanie środków unijnych w wysokości 190.487,00 na to zadanie.

 

Modernizacja świetlicy gminnej w miejscowości Kamienna gmina Oporów.

W 2011 r. Gmina przeprowadziła remont świetlicy gminnej w Kamiennej: założono nowe pokrycie na dachu zniszczonym przez wichurę, podłączono przyłącze wodociągowe, założono glazurę i terakotę w pomieszczeniu kuchennym, pomalowano ściany wewnątrz budynku. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.354,00 zł, w tym środki unijne otrzymane w ramach działania PROW 2007-2013 w wys.13.402,00 zł oraz środki z funduszu sołeckiego w wys. 8.182,00 zł.

 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Kurów Wieś gmina Oporów

 

We wrześniu 2009 roku Gmina Oporów złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

 

Celem operacji była poprawa jakości wody pitnej, która nie spełniała norm okreslonych przepisami, poprzez zainstalowanie nowoczesnych urządzeń SUW gwarantujących uzyskanie wymaganych parametrów jakościowych wody.

 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 511 180,00 zł, z czego Gmina Oporów otrzymała pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 311 364,00 zł