Aktualności


Dodatkowe informacje dot. sprzedaży węgla

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Od dnia 07.11.2022 roku mieszkańcy gminy Oporów mogą składać wnioski o zakup preferencyjnego węgla w cenie 2 000, 00 zł brutto. Ze względów organizacyjnych urząd gminy prosi  osoby zainteresowane o złożenie wniosków do dnia 15.11.2022 r, usprawni to proces składania zamówień na poszczególne partie dostaw. Wnioski złożone po tym terminie także będą rozpatrywane, ale dostarczenie opału może nastąpić  w późniejszym terminie.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Gminy Oporów oraz w Urzędzie Gminy.
Możliwy zakup to: 1,5 t w okresie do 31.12.2022 roku i 1,5 t w okresie od 01.01.-30.04.2023roku. (nowy wniosek)
Jednocześnie informujemy, że według ww. ustawy uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które spełniają warunki:
– wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 t na dany okres,
– otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
– w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dokonały zgłoszenia lub wpisania kotła na paliwo stałe jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków
Cena nie obejmuje dostawy z punktu dystrybucji do gospodarstw domowych.